THÔNG BÁO VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN SẮP XẾP ĐỒ ĐẠC CÁ NHÂN BÊN TRONG PHÒNG NỘI TRÚ KTX
NaN