TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN
  • BAN GIÁM ĐỐC
 ThS. Nguyễn Trung Trí   -   Giám đốc              Điện thoại:  0908180861
  KS. Phan Đình Phúc   -     Phó giám đốc        Điện thoại:  0919653075

 
  • BỘ PHẬN QUẢN LÝ DỊCH VỤ
                  CN. Nguyễn Thị Tú                                      Điện thoại:  0345027437
                  CN. Nguyễn Trọng Nguyên                          Điện thoại:  0962424142


 
  • BỘ PHẬN QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ
ThS. Nguyễn Văn Quát                                      Điện thoại:   0938274138
ThS. Hoàng Thị Tuyết                                        Điện thoại:   0932169635
CN. Đặng Văn Mạnh                                          Điện thoại:   0902414216
CN. Nguyễn Thị Hoà                                          Điện thoại:    0392101234
CV.  Bùi Minh Sơn                                               Điện thoại:    0909300948