Chức năng

Trung tâm Quản lý Dịch vụ và Lưu trú sinh viên là đơn vị dịch vụ và hỗ trợ đào tạo, có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hội đồng trường, Thường trực Hội đồng trường, Hiệu trưởng trong việc quản trị, giám sát hoạt động, quản lý điều hành về việc tổ chức, quản lý các hoạt động dịch vụ hỗ trợ sinh viên, cung ứng các dịch vụ hỗ trợ người học trong khuôn viên Trường; xây dựng kế hoạch quản lý Ký túc xá, Khu liên hợp Thể dục – Thể thao và các hoạt động khác.

 Nhiệm vụ

+ Xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển của Trung tâm phù hợp với chiến lược phát triển của Trường;

+ Quản lý và khai thác hoạt động lưu trú của sinh viên tại Ký túc xá theo đúng quy định hiện hành;

+ Đầu mối quản lý, vận hành khu Liên hợp Thể dục – Thể thao phục vụ người học, đồng thời tổ chức khai thác các dịch vụ liên quan đến hoạt động thể chất, văn hóa – nghệ thuật theo đúng quy định;

+ Lập kế hoạch, quản lý khai thác cơ sở vật chất của Nhà trường phục vụ người học và phụ huynh (nếu có), cụ thể: Nhà xe sinh viên, Căn tin, Sân tennis, Sân bóng đá,…;

+ Giám sát việc thực hiện các hợp đồng dịch vụ phục vụ, hỗ trợ người học (vệ sinh, chăm sóc cây xanh,…);

+ Đầu mối phối hợp với các Đơn vị chức năng trong Trường để  phục vụ cho hoạt động hỗ trợ dịch vụ sinh viên;

+ Trung tâm có con dấu để giao dịch theo quy định của pháp luật;

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng trường, Thường trực Hội đồng trường, Hiệu trưởng giao.